Adatvédelmi tájékoztató

A Göncz Árpád Alapítvány (székhelye: 1029 Budapest, Arany János utca 4.) az Ön személyes adatainak fokozott védelme érdekében, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) („GDPR”) rendelkezéseivel összhangban az alábbi tájékoztatást adja: 

1. Az adatkezelés jogalapja és a kezelt adatok köre: 
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontjának értelmében, az Ön személyes hozzájárulása esetén Önnek,  mint az Alapítvány korábbi vagy jelenlegi illetve lehetséges támogatójának, együttműködő partnerének  az Alapítvánnyal kapcsolatos hírekről, újdonságokról illetve annak  rendezvényeiről időről időre, hírlevél vagy eseti értesítés formájában tájékoztatást nyújt, minden esetben felkínálva a leiratkozás lehetőségét is.
Ennek teljesítése érdekében az Alapítvány Önről a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi adatokat kezeli: 
Név, e-mail cím (Ha Ön más adatait is megadja pl. postacím, telefonszám, intézmény, tisztség)
Amennyiben a fenti tájékoztatásra nem tart igényt vagy a fenti adatkezelést kifogásolja, úgy a jelen tájékoztató 7. pontjában találhat információkat az Önt megillető jogokról.


2. Az adatkezelő: 
Az Ön fent meghatározott személyes adatainak kezelője (adatkezelő): a Göncz Árpád Alapítvány. Szerény forrásokból gazdálkodó civil szervezetként külön adatvédelmi tisztviselőnk nincs, adatvédelmi kérdéseivel az Alapítvány honlapunkon feltüntetett képviselőihez fordulhat az info@gonczarpad.hu címen.
 Az Alapítvány által kezelt személyes adatokhoz csak a 6. pontban megnevezettek férhetnek hozzá. 


3. Az adatkezelés célja: 
Az Ön fenti 1. pontban meghatározott adatai kezelésének a célja az, hogy az Ön részére mint az Alapítvány korábbi vagy jelenlegi illetve lehetséges támogatója, együttműködő partnere részéről eljáró személy, részére  az Alapítvánnyal kapcsolatos hírekről, újdonságokról illetve annak  rendezvényeiről időről időre tájékoztatást nyújtson.


4. Az adatkezelés időtartama: 
Az Alapítvány az Ön fenti adatait az Alapítvány és az Ön közötti kapcsolat megszűnéséig, de legkésőbb az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. 


5. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása:
A személyes adatok tárolása és kezelése  a Göncz Árpád Alapítvány honlapját működtető Isobar Budapest Zrt.  belső szerverén az adatvédelmi és biztonsági előírásoknak megfelelően  történik.
Az Alapítvány megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében. 
A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések: 
Az  Alapítvány  a személyes adatok biztonságát oly módon biztosítja, hogy elektronikus eszközeit jelszóval védi, az egyes személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azok részére biztosítja, akiknek arra szüksége van az adott tevékenység ellátásához. 
Az Alapítvány személyes adatok továbbítását kizárólag titkosított formában engedélyezi.


6. Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások: 
A fenti 1.pontban meghatározott személyes adatokhoz csak az Alapítvány részéről Önnel kapcsolatot tartó, illetve az Alapítvány részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá. 

7. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok): 
A személyes adatai kezelése kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg: 
a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Alapítványtól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon. 
Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. 
b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 
c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Alapítvány  pedig köteles  az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlésére.
d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
- az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó 
személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu). 
h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. az Alapítvánnyal szembeni eljárást az Alapítvány tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. 


8. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon: 
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető levélben: Göncz Árpád Alapítvány 1029 Budapest, Arany János utca 4  vagy emailben: info@gonczarpad.hu 

Budapest, 2018. szeptember 19.

Tovább az oldalra
Göncz 100